test2 Oficjalny sklep marki La Millou - dla dzieci i rodziców. - Regulamin test
 

Regulamin sklepu internetowego La Millou

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2021 roku

 

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.lamillou.com (dalej: „Witryna”) jest: Smartino sp. z o.o., ul. Syta 78, 02-993 Warszawa. Spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000383843, NIP 521-35-979-35, REGON 142867170, Kapitał zakładowy: 5.050 złotych. (dalej: „Usługodawca”).

1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (dalej: „Sklep”), w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 t.j.). 

1.3. Sklep jest to serwis internetowy, za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z serwisu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych (minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku składania Rezerwacji drogą Aplikacji: (8) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej, (9) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By złożyć Zamówienie, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych);

 

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji (z wyjątkiem tej części Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

1.5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Zamówienia.

1.6. Informacje prezentowane w serwisie internetowym lub w przypadku udostępnienia możliwości dokonywania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.7. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna (3) osoby fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo (4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach serwisu internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

(dalej: „Klient”).

1.8. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

1.9. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania określonych danych, w szczególności założenia konta w Witrynie. Konto jest to oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w serwisie internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów, śledzenie statusu zamówień i dostęp do historii Zamówień.

1.10. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 601 596 901 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej bok@lamillou.com. Cena za połączenie według stawki operatora, z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus.


§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę. Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Usługodawcę wskazanych w Zamówieniu towarów, za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana jest za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia. Sklep prowadzi sprzedaż produktów nowych, produktów nowych zawierających wady oraz produktów nowych personalizowanych.

2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich - i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.

2.5. Sklep www.lamillou.com prowadzi sprzedaży towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie na angielskiej wersji strony www.en.lamillou.com

2.6. Usługodawca za pomocą sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.lamillou.com nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na duży wolumen towarów lub na dużą ich wartość, uprzejmie prosimy o uprzedni bezpośredni kontakt z Usługodawcą w sposób wskazany w § 1. ust. 1.8 Regulaminu. Zamówienia złożone z naruszeniem postanowień, o których mowa w niniejszym ustępie, nie będą przez Usługodawcę potwierdzane. W przypadku chęci nawiązania współpracy handlowej z Usługodawcą w zakresie sprzedaży hurtowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą w sposób wskazany w § 1. ust. 1.8 Regulaminu.

2.7. Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.

2.8.  Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami oraz działają tylko na produkty pełnowartościowe.

2.9. Zamówienia złożone z obowiązkiem zapłaty nie podlegają edycji.


 § 3.   REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

 

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.

3.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień, o których mowa w §4 ustęp 2 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio konta, Klient ma możliwość dodania avatara, który będzie wyświetlał się w ramach jego konta, oraz dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.5. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy bok@lamillou.com. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia  Klienta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

3.6. Usługa prowadzenia konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

3.7. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.


§ 4.   ZAMÓWIENIA

 

4.1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

4.4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”ZAMAWIAM” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności.

4.5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

4.6. Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
a) głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
c) adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie oraz sposobie i terminie zapłaty;
e) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
g) kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
i) obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
j) istnieniu i treści usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

4.7. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:
a) danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;
b) danych Klienta;
c) numeru Zamówienia ;
d) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
e) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
f) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
g) sposobu oraz terminu dostawy;
h) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
i) link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
j) linków do stron zawierających:
- stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
- możliwości i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów;
- opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
- akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.

4.8. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania albo paragonu, albo faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).

4.9. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online. 

4.10. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy wyłącznie poczty elektronicznej pod adresem bok@lamillou.com, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

4.12. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.13. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad. Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku  informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.

4.14 Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.

4.15. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę oraz koszty przesyłki oraz. Usługodawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


 § 5.   PŁATNOŚCI

 

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty: a) płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt  z Przelewy24 za pomocą formularza.

b) płatność online za pośrednictwem systemu PayPal. W przypadku problemów, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

5.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemów płatności online oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.przelewy24.pl oraz www.paypal.com. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

5.3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

  
§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 

6.1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

6.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24 - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

6.3. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

6.4. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:
a) Kurier: 72 godziny,

6.5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem bok@lamillou.com.

6.6. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem bok@lamillou.com. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

6.7. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

6.8. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

6.9. Jeśli w sytuacji opisanej w 6.7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

6.10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

6.11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 6.7., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

6.12. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 6.7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 
§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

7.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi przyznanie umownego prawa odstąpienia także Klientom niebędącym Konsumentami tj. osobom fizycznym zawierająca umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Usługodawcy przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: Smartino sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 66 Hala C 05-500 Piaseczno.

b) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części, albo

b) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towarów w stanie nie zmienionym, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w serwisie internetowym).

7.6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

7.7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (Koszt odesłania produktów do Usługodawcy). 

7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami oraz dotyczącej produktów personalizowanych.

7.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

 

§ 8.   WARUNKI REKLAMACJI

 

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

8.3. Reklamacja powinna zostać złożona elektronicznie na adres email: reklamacje@lamillou.com przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji). 

8.4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

8.5.  Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8.6.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.7.  Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Usługodawcy.

8.9.  Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

8.11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b)http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c)http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.12 Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Usługodawcą

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

9.2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

9.3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Smartino Sp. o. o.

9.4. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

9.5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9.7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.8. Postanowienia ust. 1-7 powyżej, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych Regulaminie.


§ 10  DANE OSOBOWE

 

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów oraz innych podmiotów odwiedzających Witrynę zgodnie z ustaloną polityką prywatności dostępną pod adresem: https://www.lamillou.com/polityka-prywatnosci

 

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1 Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, nazwa serwisu internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści, w nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach serwisu internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z serwisu internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

11.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

11.3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

11.4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.5 Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 1.01.2021 roku

11.6. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

a) ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;

b) dostęp do sieci Internet;

c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;

d) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

11.7. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw i zakłóceń w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

11.8. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

11.9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w serwisie internetowym, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

 

 

11.10. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

-  powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,

- naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11.11. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

11.12. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

11.13. Usługodawca  dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Smartino Sp. z o. o. je stosuje.

Warunki korzystania z karty podarunkowej La Millou

 1. Niniejsza karta podarunkowa stanowi bon towarowy (w postaci niematerialnej, będącej kodem alfanumerycznym) wydany na okaziciela uprawniający okaziciela do jego realizacji w sklepie stacjonarnym (Warszawa, CH Royal Wilanów) oraz internetowym www.lamillou.com. Do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu towarowego.
 2. Wystawcą karty podarunkowej i podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest wyłącznie Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-993) przy ul. Sytej 78, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000383843 właściciel marki „LaMillou Parent’s Pride” (dalej „Wystawca”).
 3. Kontakt z Wystawcą możliwy jest w sposób opisany na stronie internetowej www.lamillou.com.
 4. Ważność karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Aktywacja karty następuje w momencie zakupu karty podarunkowej.
 5. Wystawca honoruje wyłącznie karty podarunkowe nieuszkodzone w stopniu uniemożliwiającym weryfikacje ich autentyczność oraz zawierające wszelkie zabezpieczenia, jak również karty nie zawierające przerobień.
 6. Wystawca odmówi realizacji karty podarunkowej w razie:
 • wyczerpania środków na karcie podarunkowej, lub braku wystarczającej ilości środków;
 • utraty ważności karty podarunkowej;
 • braku lub naruszenia zabezpieczeń na karcie podarunkowej, uniemożliwiających weryfikację jej autentyczności, przerobień. 
 • stwierdzenia nieuprawnionej ingerencji w mechanizm karty podarunkowej lub jej doładowania.  
 1. Realizacja karty podarunkowej polega na jej przedstawieniu sprzedawcy w sklepie stacjonarnym Wystawcy jako zapłaty za kupowane produkty w całości lub części. Realizacja karty podarunkowej w sklepie internetowym polega na wpisaniu kodu alfanumerycznego z karty podarunkowej podczas składania zamówienia (zapłaty można dokonać również częściowo kartą podarunkową).
 2. Okaziciel powinien zachować dane zawarte na karcie podarunkowej w tajemnicy i nie ujawniać ich osobom trzecim. Ujawnienie tych danych może skutkować spożytkowaniem środków na karcie podarunkowej przez osoby trzecie.
 3. Z karty podarunkowej można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem dostępności środków na karcie podarunkowej, w okresie jej ważności.
 4. Okaziciel zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów, gdy wartość nabywanych produktów jest wyższa niż wartość dostępnych środków na karcie podarunkowej.
 5. Kartę podarunkową można zwrócić w ciągu 14 od momentu jej otrzymania, pod warunkiem, że nie została ona użyta podczas zakupów. Karta podarunkowa nie może służyć do zakupu innej karty podarunkowej.
 6. Zakupu karty podarunkowej nie można łączyć z zakupem innego produktu.
 7. Okaziciel karty podarunkowej może sprawdzić stan środków na karcie podarunkowej  w sklepie stacjonarnym oraz kontaktując się z działem obsługi klienta, tel. +48 601 596 901
 8. Reklamacje odnośnie działania karty podarunkowej należy zgłaszać elektronicznie na adres email bok@lamillou.com lub pisemnie przesyłką pocztową na adres Smartino sp. z o.o. ul. Syta 78, 02-993 Warszawa. Wystawca odpowie na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi w powyższym terminie nie stanowi uznania reklamacji. Administratorem danych osobowych składających reklamację jest Wystawca. Dane są przetwarzane zgodnie z dokumentem polityki prywatności dostępnym na https://www.lamillou.com/polityka-prywatnosci.

 

Baner promocyjny
Jeśli po kilku minutach nie otrzymałaś/eś wiadomości, sprawdź czy e-mail nie wylądował w spamie.
Subskrybując wyrażam zgodę na przesłanie na mojego maila przez SMARTINO SP.Z.O.O. newslettera o produktach i promocjach dostępnych na www.lamillou.com